รายละเอียดข่าวสาธารณภัย
ได้เกิดเหตุวาตภัยจังหวัดสงขลา
วาตภัย
สงขลา
รายงานสถานการณ์โดย : 1784-DDPM
วาตภัย
H355+HH ตำบล ธารคีรี อำเภอ สะบ้าย้อย สงขลา ประเทศไทย